Bilgilendirme Politikamız

Eureko Sigorta A.Ş. Bilgilendirme Politikası

1. Amaç

Eureko Sigorta A.Ş., başta Sigortacılık Kanunu ve söz konusu kanuna ilişkin düzenlemeler olmak üzere, ulusal ve uluslararası düzenlemeler ve şirketin temel değerleri kapsamında belirlenmiş Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, kamuya hangi bilgilerin açıklanacağını ve açıklama usul ve esaslarını düzenlemek için bir bilgilendirme politikası oluşturmuştur.

Bu politikanın temel amacı; ticari sır kapsamı dışındaki gerekli bilgi ve açıklamaların pay sahiplerine, kamu kurumlarına, mevcut ve potansiyel yatırımcılara, çalışanlara, müşterilere, alacaklılara, aracılara, reasürörlere ve ilgili diğer menfaat sahiplerine ve taraflara zamanında, doğru, eksiksiz, dolaysız, anlaşılabilir, analiz edilebilir, kolay ve en düşük maliyetle ulaşılabilir olarak, eşit koşullarda iletilmesini sağlamaktır.

Bilgilendirme politikası, ticari sır kapsamında bulunan ve açıklanmasında yasal sakınca bulunan bilgiler açısından kamuya açıklanma zorunluluğu doğurmaz.

2. Yetki ve Sorumluluk

Bilgilendirme politikasının oluşturulması, takibi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulunun yetki ve sorumluluğundadır. Bilgilendirme politikası kapsamında kamunun aydınlatılması süreçlerinin etkinliği ve güvenilirliği, Yönetim Kurulunun gözetim ve denetimi altındadır. Politika metninde değişiklik yapma yetkisi Yönetim Kurulunda olup, yapılacak değişiklikler yine bu politika kapsamında kamuya duyurulur. Bu politikanın uygulanması şirket yönetiminin sorumluluğundadır. Bilgilendirme fonksiyonunun koordinasyonu için finansal yönetimden sorumlu yöneticiler ile Pazarlama ve Kurumsal İletişim Birimi görevlendirilmiştir.

3. Bilgilendirme Araçları

Sigortacılık mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat ile şirketimiz değerleri çerçevesinde kamuyu aydınlatma amacıyla yapılan çalışmalara, kullanılan araçlara ve yöntemlere aşağıda yer verilmiştir.

3.1. Finansal Tablo ve Dipnotları, Bağımsız Denetim Raporu ve Faaliyet Raporu

İlgili düzenlemeler çerçevesinde üçer aylık dönemler itibariyle hazırlanan finansal raporlar, mevzuatta öngörülen süreler içerisinde Hazine Müsteşarlığına iletilir. Finansal sonuçlara ilişkin raporlara kurumsal internet sitesinde de yer verilir. Bunun yanında ara dönem ve yıl sonu bağımsız denetim raporları da kurumsal internet sitesi aracılığı ile kamuya açıklanır.

İlgili mevzuatta öngörülen şekilde hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş yıllık faaliyet raporu Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak Genel Kurula sunulur. Faaliyet raporu, kamuoyunun şirketin faaliyetleri hakkında her türlü bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlanır. Genel Kurul sonrasında bu rapor kurumsal internet sitesinde yayınlanır. Bu raporun basılı hali Pazarlama ve Kurumsal iletişim Biriminden temin edilebilir.

3.2. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi İlanları

Ana sözleşme değişikliği, Genel Kurul toplantıları, sermaye artırımı gibi durumlarda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi aracılığıyla gerekli ilan ve duyurular yapılmaktadır.

3.3. Basın Bültenleri ve Duyurular

Basın ile düzenli olarak görüşme ve toplantılar yapılması öngörülmemekte, gerek görüldüğünde veya basın temsilcilerinden gelen taleplerin yanıtlanmasına gerek duyulduğunda yazılı ve görsel medya aracılığıyla basın açıklamaları yapılmaktadır. Yazılı ve görsel medyaya basın açıklamaları Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür veya vekili ile söz konusu kişilerin uygun göreceği diğer yetkililerce yapılabilir. Şirket hakkında yurt içindeki basın­yayın organlarında yer alan haberler, profesyonel bir medya takip ajansı aracılığıyla takip edilmektedir. Bu çerçevede, kamunun aydınlatılmasına gerek duyulması durumunda, ilgili birimlerden gerekli bilgiler derlenmek suretiyle konuya ilişkin açıklama yapılmaktadır.

3.4. Tanıtım/Bilgilendirme Toplantıları ve Sunumlar

Şirket, gerekli gördüğü durumlarda, finansal analistlere, yatırımcılara, kreditörlere, reasürörlere, aracılarına ve pay sahiplerine yönelik bilgilendirme toplantıları organize edebilir. Toplantıların önceden belirlenmiş bir takvimi olmayıp, düzenlenme sıklığı ihtiyaca göre belirlenir. Toplantılar yüz yüze olabileceği gibi, telekonferans veya video konferans gibi yöntemlerle de gerçekleştirilebilir. Toplantılarda açıklanan sunum ve raporlar, bilgiye ulaşımda hakkaniyet esası çerçevesinde kurumsal internet sitesinde kullanıma açılır.

3.5. Kurumsal İnternet Sitesi (www.eurekosigorta.com.tr)

Kurumsal internet sitesi kamunun aydınlatılmasında aktif olarak kullanılır. Site, kurumsal yönetim ilkelerinin ve düzenleyici otoritelerin öngördüğü bilgi ve verileri Türkçe ve İngilizce dillerinde içermektedir. Kamuya yapılan duyurular ile şirkete ilişkin detaylı bilgi ve veriler, kurumsal internet sitesinde yer alır. Kurumsal internet sitesi, menfaat sahiplerinin bilgiye hızlı ve kolay erişimini sağlayacak şekilde organize edilir. İnternet sitesinde yer alan bilgiler sürekli güncellenir. Aynı zamanda karşılaştırmayı sağlamak amacıyla geçmişe yönelik bilgiler, kurumsal internet sitesinde muhafaza edilir. Kaliteli bilgiye erişim imkânı olarak kurumsal internet sitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara önem verilir. Kurumsal internet sitesinin güvenliği, Eureko Sigorta’nın teminatı altındadır.

4. Yürürlük

Bilgilendirme politikası, Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.