Etik İlkelerimiz

Eureko Sigorta A.Ş. Etik İlkeleri

Şirket çalışanları olarak, kurum kültürümüz ve ilkelerimiz çerçevesinde hepimizin ortak davranış biçimlerine sahip olunmasını sağlamak amacıyla, Eureko Sigorta çalışanlarının davranışlarını ve iş ilişkilerini düzenlemek için “Eureko Sigorta Etik İlkeleri” hazırlanmıştır. Her seviyeden tüm şirketimiz çalışanları, Eureko Sigorta Etik İlkeleri’ne uymakla yükümlüdür.

Genel İlkeler

1. Hatalı/Uygun Olmayan Davranışlar

Çalışanlarımızın, sosyal olarak kabul edilen sınırlarla ya da genel geçer ahlak kurallarıyla bağdaşmayan ve sonucunda şirketin itibarının zedelenmesinin söz konusu olduğu durumlara yol açan davranışları şirketimizce hatalı/uygun olmayan davranış olarak kabul edilmektedir. Bu davranış şekli, cinsel taciz, saldırganlık ve şiddet içeren geniş bir kavram olup dinsel/kişisel inanışlar, etnik köken, fiziksel/zihinsel noksanlıklar ya da cinsel yönelim gibi nedenlerden kaynaklanıp genellikle, dikkate almama, korkutma, yıldırma ya da psikolojik baskı (mobbing) şeklinde üstü kapalı olarak ortaya çıkabilir.

2. Şirkete Ait Bilgi ve Varlıkların Korunması

Şirket bilgilerinin ve varlıklarının çalışanlarımızca yalnızca iş amaçlı olarak kullanılıp kişisel amaçlar için kullanılmaması uyulması gereken temel prensiptir.

3. Müşteri Bilgilerinin Gizliliği

Müşterilerimize ait her türden bilginin gizliliği esastır. Bu bilgilerin güvenliğinin sağlanması zorunludur ve sadece kanunen yetkili kılınan kişi ve kurumlarla talepleri üzerine paylaşılır. Müşterilere ait kişisel ve finansal bilgilerin ne amaçla olursa olsun şirket dışına çıkarılmaması, şirket içinde de yetkisiz kişilerle paylaşılmaması esastır.

4. Çıkar Çatışması

Aşağıda yer alan kurallar olası çıkar çatışmalarını önlemek için hazırlanmıştır:

. Maddi değeri yüksek olmayan sembolik hediyeler dışında kesinlikle hediye kabul edilemez.

. Genel Müdürlüğün belirlediği esaslar doğrultusunda, şirket adına sadece iş ilişkisi bulunulanlara hediye verilebilir.

. Şirket adına herhangi bir kişi ya da kuruluşa yardım, bağış yapılması uygulaması yoktur. İstisnai durumlarda en az bir Genel Müdür Yardımcısının yazılı onayı alınmalıdır.

. Şeffaf bir çalışma yöntemi izlenir, adam kayırma veya ayrıcalıklı muamele edilemez.

. Müşterilerle olağan iş ilişkisi dışında, sonucunda kişisel çıkar sağlanabilecek türden ilişki kurulamaz.

. Şirketin elden çıkardığı taşınır­taşınmaz hiçbir mal, şahsen ya da yakınları adına şirket çalışanlarınca satın alınamaz.

. Bir tedarikçi veya müşterinin şirketimizdeki satın alma kararlarını etkileyecek veya etkileyebileceği düşüncesine yol açabilecek davranışlardan kaçınılır.

. Çalışanlarımız, mesleki kuruluşlar ile kâr amacı taşımayan dernek, vakıf, kooperatif vb. yerlerde görev alabilir ancak şirketin adını, imkânlarını ve şirketteki görevlerini kullanamaz.

. Rakip şirketler ve o şirketlerin hizmetlerine ilişkin olumlu ya da olumsuz görüş belirtilmez, yorumda bulunulmaz, haksız rekabete neden olabilecek eylemlerden kaçınılır.

5. Suistimalin Önlenmesi

Şirketin etik yönetimi veya diğer operasyonel riskleri için tehdit oluşturan olayların nasıl yönetileceğini öngören Suistimalin Önlenmesi Politikası mevcuttur.

6. Açık Hat

Şirketin ya da üçüncü kişilerin olası/mevcut maddi ve manevi zararlardan korunması amacıyla bu türden olayların bildirimi için Açık Hat kurulmuştur.

7. Olağanüstü Durum Planı

Olağanüstü Durum Planı kritik iş süreçlerinin, en kısa ve en efektif şekilde en az hasarla ayağa kaldırılmasına yönelik süreçleri koordine eder. Bu plan kısmen gizli bilgiler içerdiğinden kamuya açık değildir.

8. Yasal Düzenlemelere Uyum

Şirketimizin çalışanları tüm işlemlerini, sigortacılık mevzuatı ile şirket için bağlayıcı olan diğer tüm yasal düzenlemelere uygun olarak yapmakla sorumludurlar.

9. Kara Paranın Aklanmasını Önleme Amaçlı Uyum Programları

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kurum Politikamız gereği; Müşterinin Tanınması ve Kimlik Tespiti konusunda belirlenen prosedürlere uygun hareket edilir.

10. Temiz Toplum

Şirketimiz, temiz toplum yaratmak konusunda sosyal sorumluluğu bulunduğu bilinciyle bu konuda üzerine düşen her türlü önlemi almaktadır. Yolsuzluk ve suistimalin her türlüsünün şirketimiz tarafından kabul edilemez olduğu genel kabul görmüş ilkemizdir.

11. Çevre

Şirket olarak, doğal kaynakların verimli kullanılması ve süreçlerimizden kaynaklanan atıklarımızın mümkün olabilecek en az düzeye indirilebilmesi için çalışmalar yapar, çevresel yasa ve yönetmeliklere uyarız.