Kişisel Verilerin  İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni 
 
İşbu Aydınlatma Metni (Metin), Veri Sorumlusu sıfatıyla Eureko Sigorta A.Ş. (Eureko Sigorta ya da Şirket ya da Biz) olarak sizlerin kişisel verilerini büyük bir özenle ele aldığımızı belirtmek, gerçekleştirdiğimiz kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) 10. maddesi gereğince Eureko Sigorta çalışanları hariç olmak üzere sizleri aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır.
 
Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgiyi bu metnin en alt kısmında yer alan “Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Ana Esasları” dokümanından inceleyebilirsiniz. İşbu Metin’de değişiklik yapılması halinde Ana Esaslar dahil olmak üzere ilgili tüm dokümanlar güncellenecektir. Eureko Sigorta çalışanlarının kişisel verilerinin işlenmesi ve korunması faaliyetlerine ilişkin bilgilendirme “Çalışan Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Ana Esasları”nda yer almaktadır.
 
Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları
 
Kişisel verileriniz KVKK, Sigortacılık Kanunu ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak;
 • Yetkili kurum kuruluşlara mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi,
 • Stajyer başvuru ve süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirket ve çalışan acil ve olağanüstü durum yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Tedarikçi çalışanı işlem ve izlerinin takibi,
 • İnternet erişim ve kayıtlarının yönetimi,
 • Pazarlama, analiz ve memnuniyet çalışmalarının yürütülmesi,
 • Süreçlerin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,
 • Şirket yerleşkesinin ve çalışanların güvenliğinin temini,
 • Eksper ve ekspertiz raporlarının oluşturulup, eksper performans takibinin yapılması,
 • Hukuk işlerinin/hukuk taleplerinin takibi,
 • Mal, hizmet, üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirket faaliyetlerinin ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesi,
 • İç denetim/ soruşturma/ istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Yetkili servis, acente, exper başvuru ve kabul süreçlerinin yürütülmesi,
 • Tedarikçi sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Teklif, risk yönetimi, reasürans, hasar inceleme, tespit, tazmin, tazminat, tahsil, transfer, rücu, asistans hizmeti ve benzer süreçlerin yürütülmesi,
 • Çalışan adaylarının başvuru, seçme, yerleştirme, açılacak yeni pozisyonlarda değerlendirme ve şirketin bağlı bulunduğu şirketler topluluğunun insan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi,
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,
 • İş sürekliliğinin sağlanması

amacıyla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen işleme şartları çerçevesinde işlenmektedir.

 
Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
 
Hukuka uygun olarak işlenen kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla, Sigortacılık Kanunu, diğer mevzuat hükümleri kapsamında ve sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere; Hazine Müsteşarlığı, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi(SBM) dahil olmak üzere yetkili kurum kuruluşlara, yurtdışı grup şirketimize, iş ortaklarımıza (brokerlar, acenteler, servisler, reasürörler vb.), yurt içi tedarikçilerimize (bilgi teknolojileri hizmet sağlayıcıları, aktüerler, eksperler, asistans hizmeti şirketleri vb), yurt dışı tedarikçimize (müşteri memnuniyeti şirketi) diğer ilgili 3. kişilere (diğer sigorta şirketleri, sağlık kuruluşları, sigorta ettiren kişi/sigorta ettiren şirket vb) KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen işleme şartları çerçevesinde aktarılabilecektir.
 
Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi Ve Hukuki Sebebi
 
Kişisel verileriniz, sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere; genel müdürlük, bölge müdürlükleri, tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız, yetkili/resmi kurum kuruluşlar, özel ve resmi tüm sağlık kişi, kurum, kuruluşları, diğer sigorta şirketleri ve diğer ilgili üçüncü kişi/kurumlardan internet şubesi, çağrı merkezi, kapalı devre kamera sistemi ve diğer tüm fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik ortamlar/kanallar vasıtasıyla bizzat tarafınızca ve/veya bilginiz dahilinde gönderilen/sağlanan/doldurulmuş formlar, belgeler, sözlü/yazılı beyanlar, poliçeler, muvafakatnameler, özgeçmiş, kimlik belgeniz, elektronik posta, ses/görüntü kayıtlarından elde edilmekte olup, KVKK m. 4/2 hükmünde öngörülen ilkelere uygun olarak KVKK m.5/2 ve 6/3 hükümlerinde öngörülen durumların haricinde açık rızanıza istinaden işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
 
KVKK’nın 11. Maddesi Uyarınca Sahip Olduğunuz Haklarınız
 
Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin;
 1. İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 3. İşlenme amacını ve amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 5. Eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 6. KVKK’nın md. 7’deki şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
 7. Düzeltme, silme/yok etme işlemlerinin verilerin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme,
 8. Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahip olduğunuzu bildirir, sizlere sunduğumuz tüm ürün ve hizmetlerimizde kişisel veri güvenliğinin ön planda olduğu bilinciyle faaliyetlerimize devam ettiğimizi bilgilerinize sunarız.

 

Kişisel Veri Sahibi Başvuru Usulü

Yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi iletmek için bu aydınlatma metninin en alt kısmında yer alan linkte bulunan “Başvuru Formu’nu” kullanabilirsiniz.

Taleplerinize ilişkin başvurularınızı;

 1. Elden
 2. İadeli taahhütlü mektupla
 3. Noter aracılığıyla

Altunizade Mahallesi, Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Cd. No:20, 34662 Üsküdar/İstanbul adresine ıslak imzalı olarak veya

       4. 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında düzenlenen güvenli elektronik imzanız ile imzalayarak ESMusteriHizmetleri@Eurekosigorta.com.tr adresine

       5. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen uygun diğer bir yöntemler ile, iletebilirsiniz.

Talebiniz mümkün olan en kısa sürede ve her halükarda KVKK’da belirtilen süre içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

Sizin adınıza 3. kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekaletname bulunmalıdır.

Başvurunuzun incelenmesi ve sonuçlandırılmasına ilişkin işlemin bir maliyet gerektirmesi halinde Şirketimizce Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Başvuru Formu için tıklayınız.

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Ana Esasları için tıklayınız.