6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hükümleri gereği, EUREKO SİGORTA A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek, devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecek olup anılan yasal düzenleme kapsamında karşılıklı hak ve yükümlülüklerimize ilişkin olarak sizleri bilgilendiriyoruz.

          Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Sigortacılık Kanunu ve diğer ilgili mevzuat kapsamında Sigorta sözleşmesinin kurulması, ifası ve sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesi, size sunabileceğimiz sigortacılık ürün ve hizmetinde kullanmak; işlem yapanın/yaptıranın bilgilerini tespit için kimlik, adres, vergi numarası ve kişisel sağlık verileri de dahil diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (internet/mobil  vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; pazarlama ve istatistik faaliyetleri ile hizmet kalitesini artırabilmek, talep edilen / diğer ürün / hizmetleri sunabilmektir. Özel nitelikli kişisel veriler; sözleşme ilişkisi içinde risk analizi, fiyatlandırma, tazminat değerlendirme ve benzer süreçler nedeniyle işlenmektedir.

          Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Sigortacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5864 sayılı Sigortacılık Kanunu md. 31/A ’da sayılan finansal kuruluşlar ile diğer üçüncü kişiler; T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, SPK gibi kamu ve/veya özel hukuk tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; Şirketimizin tabi olduğu mevzuatta belirtilen amaçlara konu faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldığı, işbirliği yaptığı veya program ortağı kuruluşları ve yurtiçi/yurtdışı bankalar ve diğer üçüncü kişilerdir. Özel nitelikli kişisel veriler ise, gizlilik sözleşmeleri ile güvence altına alınan ve tabi olduğumuz mevzuatta belirtilen amaçlara konu faaliyetleri yürütmek üzere hizmet aldığımız yurt içi ve dışında bulunan şirketlere aktarılabilir. Kişisel ve özel nitelikli kişisel veriler; genel kullanıma açık olmayan güvenli bir ortamda saklanmakta ve izinsiz ya da yasal bir yükümlülük altında bulunulmadığı sürece üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşılmamaktadır.

          Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Bölge Müdürlükleri, Acenteler, Acentelerin hizmet verdiği tüm kanallar (ATM, kiosk, internet şubesi, çağrı merkezi vb), Şirket internet şubesi ve çağrı merkezi gibi bilumum dijital kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

          KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız; Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahip olduğunuzu bildirir, sizlere sunduğumuz tüm ürün ve hizmetlerimizde kişisel veri güvenliğinin ön planda olduğu bilinciyle faaliyetlerimize devam etmekte olduğumuzu bilgilerinize sunarız.