Zorunlu Deprem Sigortası, meskenlere yönelik bir sigortadır ve depremin meskenlerde neden olduğu maddi hasarlara karşı teminat sağlar. Teminatı, Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından sağlanan ancak poliçelendirilmesi yetkili sigorta şirketleri ve acentelerince yürütülen zorunlu bir sigortadır.

Zorunlu Deprem Sigortası'nın süresi bir yıldır. Sigorta sözleşmesinin her yıl poliçe süresi sona ermeden yenilenmesi gerekir.

Belediye sınırları içinde kalan ve tapuya kayıtlı olan tüm konutlar için Zorunlu Deprem Sigortası yapılır. Mesken olarak inşa edilmiş binaların içinde yer alan ticarethane, dükkân, büro vb. olarak kullanılan yerler için de yapılabilir.

Tamamı ticari ve sınai amaçla kullanılan yerlere, kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalara, inşaatı henüz tamamlanmamış olan yerlere, köy yerleşim alanlarında bulunan konutlara, konut olarak kullanıma uygun olmayan bakımsız, harap veya metruk yerlere, 2000 yılından sonra inşa edilmiş ancak inşaat ruhsatı bulunmayan yerlere poliçe yapılmaz.

Zorunlu Deprem Sigortası ile;

• Depremin,

• Deprem sonucu yangının,

• Deprem sonucu infilakın,

• Deprem sonucu yer kaymasının,

• Deprem sonucunu tsunaminin sigortalı binalarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar (temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, bahçe duvarları, istinat duvarları, tavan ve tabanlar, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar, bacalar ve yapının benzer nitelikteki tamamlayıcı kısımlarında meydana gelenler de dahil olmak üzere), DASK tarafından, sigorta bedeline kadar teminat altına alınmaktadır.

Sigorta kapsamına giren bir bina ise poliçe düzenlenmesi gerekir. Sigortalı olarak varislerin hepsi veya herhangi birisi gösterilir. Hasar ödemesi, varislerin tapuda bulunan hisseleri oranında pay edilir.

Zorunlu Deprem Sigortası; deprem ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, yer kayması ve tsunami sonucu sadece binada oluşacak hasarlar için teminat sağlar. Ev eşyaları için sigorta şirketlerinden isteğe bağlı Konut Sigortası teminatı alınması gereklidir.

Yeni Afet Sigortaları Kanunu’na göre, Zorunlu Deprem Sigortanız yoksa konutunuz ile ilgili tapu, elektrik ve su abonelik işlemlerini yaptıramazsınız.

Hasar meydana geldiğinde, poliçeyi DASK adına tanzim eden yetkili sigorta şirketi ve / veya acentesinin sorumluluğu, hasar ihbarı almak ile sınırlıdır. Hasar ödemesinde herhangi bir mali ve operasyonel sorumluluğu bulunmaz. İstenirse hasar ihbarı doğrudan DASK’a da yapılabilir. Hasar ödemeleri DASK tarafından yapılmaktadır. Konutlarda meydana gelebilecek az, orta ve ağır olmak üzere tüm maddi hasarlar sigorta bedeline kadar karşılanır.

Zorunlu Deprem Sigortası, poliçe döneminde menfaat sahibi değişse de sigortanın hükmü yeni menfaat sahibi ile devam eder. Bu durumda, sigorta ettiren (örneğin evin ilk sahibi) ve sigortanın varlığını öğrenen yeni hak sahibi değişikliği 15 gün içinde sözleşmeye aracılık yapan sigorta şirketine bildirmekle yükümlüdür.

• Her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri,

• Enkaz kaldırma masrafları, kâr kaybı, iş durması, kira mahrumiyeti, alternatif ikametgâh ve işyeri masrafları, mali sorumluluklar ve benzeri ileri sürülebilecek dolaylı ve dolaysız zararlar,

• Ölüm dahil olmak üzere tüm bedeni zararlar,

• Manevi tazminatlar,

•  Deprem ve deprem sonucu oluşan yangın, infilak, tsunami veya yer kaymasının dışında kalan hasarlar,

•  Belirli bir deprem hadisesine bağlı olmaksızın binanın kendi kusur ve özellikleri nedeniyle  zamanla oluşan zararlar.

Poliçenizi internet sitemizden kredi kartınız ile kolayca satın alabilirsiniz.