Poliçeler hakkında bilgi almak ve işlem yapmak için internet sitemizde yer alan başvuru formunu doldurabilirsiniz.

Ferdi Kaza Sigortası, kaza,  kapkaç / gasp, acil sağlık ve 3. şahıslara karşı verilen zarar durumlarını kapsar. Örneğin yolda kişinin ayağının kayıp düşmesi, kapkaça uğraması nedeniyle çanta, cüzdan ya da cep telefonunu çaldırması, acil durumlar kapsamında hastalanması ve/ veya yaralanması, evde ampul takarken dengenin kaybedilip düşülmesi, merdivende ayağın burkulması, bir arabanın çarpması, böcek/kene sokması ile zehirlenme gibi durumlar kaza tanımına girer. Ecel ile ölüm, kaza olarak nitelendirilmediği için ferdi kaza teminatı kapsamında değerlendirilmez.

 • Kaza ile ilgili tutanaklar,
 • Veraset ilamı (Vefat halinde),
 • Aile nüfus kaydı (Vefat halinde),
 • Ölüm raporu,
 • Vefat eden kişinin sigortalı aracın yolcusu olduğunu belirten belge (Koltuk Ferdi Kaza Sigortası kapsamında meydana gelen vefat için),
 • Hastane kati raporu (Yaralanmalarda),
 • Ücretli şoförün veya muavinin sigortalı araçta çalıştığına dair resmi belge (Şoför Ferdi Kaza Sigortası poliçeleri için),
 • Maluliyet derecesini gösteren hastane kati raporu (Daimi sakatlık hallerinde),
 • Malul kalan kişinin sigortalı araçta yolcu olduğunu belirten resmi belge (Koltuk Ferdi Kaza Sigortası için).

 

Yatarak Tedavi Tazminat Talebi veya Ameliyatlarla ilgili fatura ödeme talep edilecekse gerekli evraklar:

 • Sağlık Gider Formu
 • Özel Sağlık Sigortası Bilgi Formu (ilgili doktor tarafından doldurulmalıdır.)
 • Epikriz / Anamnez / Ameliyat raporu /özel sağlık sigortası hasta bilgi formu
 • Fatura Aslı ve ayrıntılı fatura dökümü
 • Detaylı tedavi planını belirten bir rapor
 • Tanı aşamasında yapılan tetkiklerde , doktor istemi ve tetkik sonuçları

 

Adli Vaka ile ilgili ayrıca gönderilmesi gerekli evraklar:

 • Her türlü adli olayda (trafik kazaları dâhil) adli merciler tarafından oluşturulan belgeler tazminat talebi ile birlikte sunulmalıdır
 • Olay yeri tespit tutanağı
 • Alkol raporu
 • Adli Tıp Raporu,
 • Trafik Kazası tespit Tutanağı
 • Savcılık Emri
 • Sigortalı ıslak imzalı beyanı
 • Tazminat dosyasının değerlendirmesi sonucu sağlık tazminat birimi tarafından başkaca evrak talepleri olabilir.

Çalıntı / Kapkaç ile ilgili gönderilmesi gereken evraklar: 

 • Kredi Kartının, kimlik ve anahtarların , cep telefonunun çalındığına dair polis raporu
 • Yeniden çıkarılan kimliklerin fotokopisi, yeniden çıkarma islemine ait ödeme makbuzu
 • Araç anahtarı çalınması durumunda ruhsat fotokopisi
 • Araç ruhsatının sigortalının çalıstıgı firmaya ait olması durumunda, o firmada çalıstıgına dair  belge
 • Cep Telefonu satın alım faturası
 • Sigortalı beyanı
 • Çalınan kredi kartlarına ait tazminata konu olan işlemleri gösteren kredi kartı ekstresi
 • İlgili banka tarafından sigortalıya ait olmadığı tespit edilen harcamalara ait döküm ve ilgili banka tarafından geri ödenecek harcamaları belirten yazı 

Ferdi Kaza, 3. Şahıs Mali Sorumluluk ve Kapkaç Teminatları Tazminat Ödeme Süreci:


•    Herhangi bir hasar ödemesi sonrasında ilgili teminatın limiti ödenen hasar tutarı kadar eksilir. Limitin sona ermesi durumunda, poliçe süresi bitene kadar söz konusu teminat için Sigortacının sorumluluğu sona erer. 
•    Kredi kartının, kimlik ve anahtarların, cep telefonunun çalındığına dair polis raporu gereklidir.
•    Cep telefonu alım faturası gereklidir.
•    Sigortalı beyanı gereklidir.
•    Çalınan kredi kartlarına ait tazminata konu olan işlemleri gösteren kredi kartı ekstresi gereklidir.
•    İlgili banka tarafından sigortalıya ait olmadığı tespit edilen harcamalara ait döküm ve ilgili banka tarafından geri ödenecek harcamaları belirten yazı gereklidir.
•    Sigortalının birden fazla poliçesinin olması durumunda ilk yapılan sigorta poliçesi geçerli olacaktır.  
•    Eureko Sigorta tarafından düzenlenmiş birden fazla yeni ferdi kaza ürünü satın alınmış ise hasar durumunda Ölüm/Sürekli Sakatlık teminatları hariç olmak üzere diğer teminatlar tek poliçe teminatı ile sınırlıdır.

Acil Tedavi Giderleri Teminatı Tazminat Ödeme Süreci:


•    Acil Tedavi Giderleri teminatı sigortalının Sağlık Kurumlarında “Sonradan Ödeme “ kapsamında belirtilen şartlarda sigortalıların tetkik ve tedavilerini karşılar. 
•    Poliçe başlangıç tarihi öncesi gerçekleşmiş tüm hastalık, rahatsızlık ve/veya bağlı komplikasyonları kapsam dışındadır. Teminatlar sadece yurt içinde geçerlidir. Sağlık Merkezlerine doğrudan  provizyon verilmez. Tazminat talepleri  ilgili belge ve raporları Eureko Sigorta’ya iletilmesinden sonra işleme alınacaktır.
•    Teminatlarda belirtilen acil durumlarda sigortalı teminatlar kapsamında yaptığı sağlık giderlerine ait faturaların asıllarını Eureko Sigorta Genel Müdürlük adresine posta veya elden ulaştırmalıdır.
•    Tanı ve/veya tedavi sonucu Klinik vb. sağlık kurumundan kasa fişi yerine Sigortalı adına düzenlenmiş fatura talep edilmesi, faturanın alınamadığı durumlarda ise, kasa fişinin yapılan tanı ve tedaviyi belgeleyen ve aşağıda belirtilen raporlar ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. 
•    Şirkete gönderilen tanı ve/veya tedavi masrafları, fatura asıllarına aşağıda belirtilen rapor ve belgeler de eklenmelidir. Doktor raporlarında mutlaka doktor kaşesi bulunmalı ve doktor'un uzmanlık alanı belirtilmelidir.
•    Hastanede yatarak veya yatmadan yapılan ameliyatlı veya ameliyatsız tedavi ve müdahalelerde, epikriz/anamnez raporu/ameliyat raporu, 
•    Doktor muayenelerinde, anamnez raporu (Sigortacı tarafından gerekli görülen durumlarda),
•    Fizik tedavi ve rehabilitasyonlarda, doktor tarafından düzenlenen ve detaylı tedavi planını da belirten rapor, 
•    Tanı aşamasında yapılan tetkiklerde, doktor istemi (sevk belgesi) ve tetkik sonuçları,
•    İlaç tedavilerinde, reçetelerin asılları ve reçetedeki ilaçların isimleri okunacak şekilde kesilmiş fiyat kupürleri ve barkodları iletilmelidir.
•    Gerekli görüldüğü takdirde Eureko Sigorta tarafından istenen diğer tıbbi belgeler olabilir.
•    Sigortalı, her türlü adli olayda (Trafik KAZA’ları dahil) adli merciler tarafından oluşturulan belgeleri (olay yeri tespit tutanağı, alkol raporu, adli tıp raporu, trafik kazası tespit tutanağı, savcılık emri vb) tazminat talebi ile birlikte sunmalıdır.
•    Sigortalı’nın göndermiş olduğu faturalar eksik belge ve bilgi olmaması koşulu ile Eureko Sigorta’ya ulaşmasından sonra en geç 8 iş gününde ödenir.
•    Sigortacı gerekli gördüğü hallerde daha fazla araştırma yapmak, Sigortalı'yı tedavi eden doktor, sağlık kurumu veya üçüncü şahıslardan tanı ve/veya tedavisi ile ilgili gerekli görülen her türlü bilgi, rapor ve diğer belgeleri istemek, yetkili doktor'a  Sigortalısını muayene ettirmek hakkına sahiptir.
•    Trafik kazaları nedeniyle oluşabilecek sağlık hizmeti giderleri Hazine Müsteşarlığının 2011/17 sayılı “Trafik Kazaları Nedeniyle İlgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Genelge 6. maddesi «Trafik kazaları sebebiyle sağlık hizmeti talebine konu olabilecek isteğe bağlı sigortaları düzenleyen sigorta şirketlerinin anılan poliçeler çerçevesindeki sorumlulukları saklıdır. Bu sigorta şirketleri, ilgili poliçe teminat kapsamı dahilinde, 13.02.2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanun ve yönetmelik uyarınca trafik kazası nedeniyle yapılan sağlık hizmeti bedelinden Sosyal Güvenlik  Kurumu’nun ödeme yükümlülüğünü aşan hizmet bedelini ödeyeceklerdir»” talimatı doğrultusunda işleme alınabilecektir.
•    Bu teminat yurt dışında (KKTC hariç) yapılacak tetkik ve tedavileri kapsamaz. 
•    İhbar edilen tazminat dosyasına ait eksik evrakların bulunması durumunda maksimum 30 gün içerisinde evraklar iletilmez ise tazminat dosyası kapatılır, eksik evraklar tamamlanarak tekrar edilen taleplerde tazminat dosyası Sağlık Sigortası Genel Şartları ve Türk Ticaret Kanununda ilan edilen zaman aşımı süresine bağlı olarak yeniden incelenir.